نرم افزارهای جامع کارگزینی

سيستم كارگزين با هدف مكانيزه كردن كليه كارهاي مربوط به كارگزيني كارخانجات طراحي گرديده است به طوري از جزيره اي بودن سيستمهاي مختلف جلوگيري نمايد و با تجميع زير سيستمهاي مختلف مورد نياز كارگزيني سيستمي جامع طراحي گردد

سيستم جامع كارگزين شامل زير سيستمهاي زير مي باشد :
-1 زير سيستم جذب نيرو جهت متقاضيان استخدام با تعيين وضعيت و پيگيري و…..
-2 زير سيستم پرسنلي و منابع انساني
-3 زير سيستم كارگزيني وامور قراردادها با صدور حكم كارگزيني و تسويه كاركرد
-4 زير سيستم حضور و غياب و محاسبه كاركرد
-5 زير سيستم اطلاعات تكميلي پرسنل (حراستي(
-6 زير سيستم كنترل كاركرد

  • اشتراک گذاری:
توضیحات

1) زيرسيستم جذب نيرو

با استفاده از این زیرسيستم ميتوان کليه اطلاعات مورد نياز متقاضيان استخدام را ثبت کرد در این حالت
سيستم با دادن یک کد رهگيری اتوماتيک می توانيد وضعيت این استخدام را پيگيری کنيد .
همچنين امکان گزارش گيری پویا از این اطلاعات نيز وجود دارد تا در صورت نياز پرسنل از بانک اطلاعاتی متقاضيان استخدام بھترین گزینه انتخاب گردد.
پس از ثبت اطلاعات متقاضيان استخدام به طور پيش به صورت بایگانی عمومی تعيين وضعيت ميگردد و جھت رھگيری از وضعيت متقاضيان تا پنج حالت دیگر ميتوتن تعيين وضعيت نمود که عبارتند از :
1) بایگانی فنی
٢) مصاحبه
٣( راکد
4) دردست بررسی
۵ (استخدام

زيرسيستم پرسنلي

با استفاده از این زیر سيستم ميتوان کليه اطلاعات پرسنلی مورد نياز کارگزینی را ذخيره و بازیابی نمود و ھر نوع گزارشی از این اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن بدست آورد .
ھمچنين امکان نگه داشتن تاریچه جایجایی پرسنل از بخش یا واحدی به بخش یا واحد دیگری به صورت موقت یا دائم وجود دارد.
امکان ثبت و نگھداری تاریخچه سوابق پرسنلی از دیگر امکانات این سيستم قابليت تعریف واحدھای سازمانی , بخش ھای سازمانی , سمت ھای سازمانی و انواع شغل و انواع ھمکاریھای موجود در سازمان به صورت کاملا انتخابی و خاص باتوجه به نياز سازمان تعریف نمود.

زير سيستم امور قراردادها و تسويه كاركرد
امکان ثبت قراردادھای پرسنلی در سه نوع عادی , آزمایشی و آموزشی به ھمراه چاپ قرارداد
متناسب با فرم قرارداد ھر شرکت یا سازمان .
انواع گزارش گيری از قراردادھا ثبت شده عبارتند از :
١. ليست کليه قراردادھای منعقد شده
٢. ليست آخرین قراردادھای منعقد شده بين بازه تاریخی مورد نظر
٣. ليست قراردادھای به اتمام رسيده
٤. ليست قراردادھای به اتمام نرسيده
٥. ليست کليه قراردادھای پرسنلی بين بازه تاریخی مورد نظر
6 0 چاپ فرم مجوز تمدید قراردادھای پرسنل انتخاب شده

صدور حکم کارگزینی
در کارخانجات و سازمانھایی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است قسمت صدور حکم کارگزینی قابل استفاده می باشد.

تسویه کارکرد پرسنل
امکان ثبت تسویه کارکرد پرسنل به ھمراه چاپ فرم تسویه جھت انجام امور مالی مربوطه و ھمچنين گزارش گيری پویا از پرسنل تسویه شده .

زير سيستم افراد تحت تكفل و بيمه تكميلي
امکان ثبت اطلاعات افراد تحت تکفل به ھمراه مشخص کردن وضعيت بيمه تکميلی ھر شخص جهت گزارش مربوط به تکميل درمان .

زير سيستم حضور و غياب و محاسبه كاركرد
این زیرسيستم با اتصال به دستگاه کارت ساعت , و انتقال ورود و خروجھای پرسنل به سيستم با توجه به شيفت و تنطيمات گروه کاری ھر شخص محاسبه کارکرد , اضافه کار و کسر کار و …. را انجام داده و پس از بایگانی کارکرد ماھيانه می توان فایل خروجی سيستم حقوق را ایجاد نمود .

قابليتھای کلی این سيستم عبارتند از :

امکان تعریف انواع شيفتھای مختلف با تعيين زمان وقت آزاد مانند وقت نھاری صبحانه و شام
امکان انتساب شيفت به پرسنل به صورت روزانه , ھفتگی , ماھيانه و ساليانه
امکان تعریف انواع شيفت ھای چرخشی
امکان انتساب چند شيفت در یک روز به یک پرسنل با در نظر گرفتن عدم تداخل شيفت ھا

• امکان کسر و اضافه به مرخصی پرسنل
• امکان ثبت کسر کار ، اضافه کار
• امکان ثبت مرخصی و ماموریت روزانه
• امکان ثبت مجوز اضافه کاری و محاسبه اضافه کار بر مبنای مجوز ھای ثبت شده
• امکان ثبت و اصلاح تردد پرسنل با حفظ اطلاعات سيستمی

یکی از مهمترین ویژگيھای این سيستم حفظ اطلاعات سيستمی بدین صورت که در صورت که اطلاعات بدون دستکاری و اطلاعات کارت ساعت باشد به صورت سيستمی و نرم افزاری نشان داده می شود , و در صورتی که ساعت ھای سيستمی و نرم افزاری توسط کاربر تغيير یابد به صورت تردد اصلاح شده در سيستم نشان داده می شود و در صورتی که پرسنلی ھيچ ترددی توسط دستگاه کارت ساعت نداشته باشد و کاربر سيستم برای آن تردد ثبت کند به صورت تردد کاربری نشان داده می شود .

با این قابليت سيستم امکان کنترل کاربر سيستم حضور و غياب وجود دارد

• ثبت و اصلاح تردد و ثبت مرخصی و ماموریت روزانه و ساعتی , ثبت پاس شير , تاخير سرویس در قابل دسترس بوده و به صورت کاملا راحت و سریع می توان اطلاعات User Friendly فرمی کاملا مربوط به کارکرد پرسنل را ثبت و اصلاح نمود.
• امکان بروزرسانی ورود و خروج پرسنل با توجه به موظفی که برای پرسنل چيده شده است
• امکان بستن ساعت ٢٤ برای پرسنلی که شبکار می باشند به صورتی که ورود در یک روز و خروج در روز دیگر باشد
• تعيين وضعيت نھاری و شام پرسنل به دو صورت عادی و آزاد
• امکان تعویض کارت پرسنلی و نگھداری تاریچه تعویض کارت پرسنل
• امکان تعریف انواع گروه ھای کاری با توجه به نحوه محاسبه تاخير , تعجيل , اضافه کار , کسر کار و ……
• امکان محاسبه اضافه کار به دو صورت اضافه کار خارج از شيف یا ھمان اضافه کار عادی و اضافه کار داخل شيفت یا به اصطلاح مازاد
• امکان تعيين حداقل و حداکثر اضافه کاری اول وقت و آخر وقت Optional
• امکان محاسبه تاخير ورود و تعيجيل خروج و تاخير سرویس به صورت کاملا
• امکان زدن کسر کار با اضافه کار
• امکان زدن تاخير ورود با مرخصی
• امکان زدن کسر کار با کارکرد روزانه و در صورت نياز انتقال کسر کار به صورت سيستمی به ماه آینده
• امکان محاسبه کسرکار در صورت داشتن غيبت
• امکان محاسبه اضافه در روز مرخصی یا تعطيل در صورت داشتن کارکرد
• محاسبه کارکرد ھر یک از پرسنل در روزھای جمعه امکان محاسبه اضافه در روز مرخصی یاتعطيل در صورت داشتن کارکرد

• زير سيستم مرخصي و ماموريت

یکی از قابليتھای ویژه این نرم افزار امکان محاسبه مانده مرخصی به روز و ساعت و دقيقه تا روز جاری , تا پایان ماه جاری , تا پایان قرارداد و تا پایان سال جاری می باشد

• زير سيستم كنترل كاركرد
توسط این زیر سيستم می توان با تعيين سطوح دسترسی مورد نظر , مدیر یا پرسنل تعریف شده جهت استفاده از این سيستم ميتوانند گزارشات مربوط به تردد و مانده مرخصی پرسنل زیر مجموعه خود را ببينند .
یکی دیگر از بارزترین و مھمترین قابليتھای نرم افزار حضور و غياب گزارشھای مدیریتی و کنترلی پویا و انعطاف پذیری است که در اختيار کاربران سيستم قرار ميدھد و کاربر در تھيه گزارشھای مورد نياز خود با ھيچ گونه محدودیتی مواجه نيست .

از جمله گزارشات نرم افزار به صورت خلاصه ميتوان موارد زیر را برشمرد :

1. گزارشات مغایرتی که می توان در پایان ھر ھفته یا ماه گرفته شود و به کاربر سيستم جهت کنترل تردد پرسنل خيلی کمک ميکند عبارتند از :

١.١ . ليست تردد ناقص پرسنل (پرسنلی که کارت خود را درست نکشيده اند )
١.٢ . گزارش مغایرت حضور پرسنل با شيفت موظفی(کنترل جابجایی ھای شيفتی پرسنل)
١.٣ . ليست پرسنل دارای غيبت در روز
١.٤ . گزارش از پرسنل دارای تردد در مرخصی روزانه
١.٥ . گزارش از پرسنل دارای تردد در روزھای تعطيل و بدون شيفت

2. گزارشات مدیریتی عبارتند از :

١.١ . گزارش از تاریخچه گروه ھای پرسنلی از بدو ورود به سازمان
١.٢ . گزارش از پرسنل دارای تاخير ورود به تفکيک روز با امکان فيلترینگ
١.٣ . گزارش از تاخير ورود به صورت تجميعی امکان فيلترینگ
١.٤ . گزارش از پرسنل دارای تاخير سرویس به تفکيک روز با امکان فيلترینگ
١.٥ . گزارش از پرسنل دارای تعجيل خروج به تفکيک روز با امکان فيلترینگ
١.٦ . گزارش از اطلاعات کارکرد کليه ماھھای بایگانی شده

3. گزارشات حضور و غياب
١.١ . گزارش از ورود و خروج واقعی پرسنل(ترددھای که توسط کارت ساعت انجام شده بدون ھيچ تغييری)
١.٢ . گزارش از حضور پرسنل
١.٣ . گزارش تردد فردی با امکان محاسبه کارکرد , اضافه کار , کسر کار , تاخير و تعجيل به تفکيک روز
١.٤ . گزارش کارکرد ماھيانه امکان محاسبه کارکرد , اضافه کار , کسر کار , تاخير و تعجيل و …….. به تفکيک ماه
١.٥ . گزارش از اضافه کار خارج از شيفت , اضافه کار داخل شيفت (مازاد) کسر کار پرسنل با امکان فيلترینگ

4. گزارشات کرگزینی
١.١ . گزارش از اطلاعات پرسنلی به صورت پویا
١.٢ . گزارش از اطلاعات تحت تکفل پرسنل
١.٣ . گزارش قراردادھای منعقد شده
١.٤ . گزارش قراردادھای به اتمام رسيدها
١.٥ . گزارش از آخرین قراردادھای منعقد شده
١.٦ . گزارش از کليه قراردادھای پرسنل بين بازه تاریخی خاص

٥. گزارش از مرخصی و ماموریت روزانه به صورت پویا و تفکيک پرسنل , تاریخ , واحد , بخش و …
٦. گزارش از مانده مرخصی پرسنل تا پایان ماه جاری , تا پایان قرارداد و تا پایان سال جاری
٧. گزارش کارت مرخصی پرسنل
٨. گزارش کسر کار و اضافه به مرخصی پرسنل
٩. گزارش از تردد سرویس ھای ایاب و ذھاب
• زير سيستم حراست
امکان ثبت و گزارش گيری از اطلاعات حراستی پرسنل که شامل موارد ذیل می باشد :
١. ثبت سوابق کاری پرسنل
٢. ثبت سوابق مدارک تحصيلی و تخصص ھای پرسنل
٣. ثبت مسافرت ھا و ماموریت ھای خارج از کشور پرسنل
٤. ثبت اطلاعات بستگان درجه یک در صورت شھادت یا مفقود الاثر شدن
٥. ثبت مشخصات بستگان سببی و نسبی شاغل در شرکت پرسنل
٦. ثبت مشخصات معرف ھای پرسنل٧. ثبت سوابق ایثارگری پرسنل
٨. ثبت مھارت ھای پرسنل
٩. ثبت سوابق کيفری پرسنل
١٠ . ثبت اطلاعات ميزان آشنایی پرسنل با انواع زبانھای خارجی
١١ . ثبت اطلاعات تنبھی و تشویق پرسنل
١٢ . ثبت اسناد ضمانتی گرفته شده از پرسنل به ھمراه تصویر اسکن شده آنھا

از سایر امکانات جانبی نرم افزار ميتوان به موارد زیر اشاره نمود :

• پشتيبان گيری از اطلاعات
• بایگانی موقت اطلاعات برای جلوگيری از تغييرات بر روی موارد بایگانی شده
• بایگانی دائم اطلاعات
• تعریف کاربران مجاز جھت کاربا نرم افزارو ایجادسطوح دسترسی برای تمامی پارامترھای نرم افزار
• ثبت اتوماتيک عملکرد کاربران دربرنامه (تعاریف جدید، ویرایش اطلاعات،حذف اطلاعات و…)و امکان
• گزارش گيری توسط مدیر سيستم
• گزارش پویا از اطلاعات بایگانی شده سالھای قبل
• ایجاد سال کاری جدید در پایان ھر سال برای انتقال اطلاعات به سال بعد
• امکان پياده سازی نرم افزار به صورت تک کاربره و تحت شبکه با تعيين تعداد کاربران مجاز برای استفاده ھمزمان از نرم افزار

 

نظرات

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

افزودن نظر
برای نظر دادن اولین باش “نرم افزارهای جامع کارگزینی”