فیلتر

ترتیب نمایش با:

  • نرم افزار مدیریت باشگاه مشتریان

    باشگاه مشتریان، به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباط با افراد یا سازمانها از جمله ابزارهایی است که شرکتها می توانند برای حفظ مشتریان از آن ها استفاده نمایند. هدف باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط مستقیم و منظم بین اعضا،که باعث فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری با ایجاد یک رابطه دوستانه با آن ها است.
    در باشگاه مشتریان با ارائه روش های تشویقی، می توان مشتریان را برای بازدید از کسب و کارها تحریک نمود. ایجاد یک باشگاه مشتریان مفید و تاثیرگزار کاری مهم و حرفه ای است؛ لذا با انتخاب راه های صحیح می توان موفقیت باشگاه را تضمین نمود.